नेचासल्यान गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५गाउँ सभाबाट स्वीकृत मिति : २०७५।०३।१०

नेचासल्यान गाउँपालिका
सोलुखुम्बु
२०७५
नेचासल्यान गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५


प्रस्तावनाः

नेचासल्यान गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा ९२० बमोजिम नेचासल्यानको तेस्रो गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।


१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(१)यस ऐनको नाम “ नेचासल्यान गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२)यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि नेचासल्यान गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. गैरकर राजस्व:
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम गैरकर राजस्व लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. कर राजस्व:
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम कर राजस्व लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. जडिबुटी सम्बन्धी कर:
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले खोटो, जडिबुटीको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि ३ बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. व्यवसाय कर:
गाउकार्यपालिकाले आफ्नो सीमाक्षेत्र भित्र व्यवशाय संचालन बापत अनुसुची ४ बमोजिम व्यवसाय कर तोक्ने र असुल गर्ने छ ।

६. कर छुट:
यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

७. मनोरन्जन कर:
मनोरन्जन करको लागी अनुसुची ४ र त्यहा व्यवस्था नभएकोमा गाउकार्यपालिकाले तोके बमोजिम लगाउन र असुल उपर गरिनेछ ।

८. व्यवसाय कर:
व्यवसाय कर अनुसुची ५ मा व्यवस्था गरेबमोजिम असुल उपर गरिनेछ ।

९. सवारी साधन कर:
गाउकार्यपालिकले सवारी साधन कर आवश्यकताअनुसार निर्णय गरी तोक्ने छ ।

१०. एकिकृत सम्पति तथा घर जग्गा कर:
नेचासल्यान गाउँपालिका भित्र एकिकृत सम्पति तथा घर जग्गा कर श्रावन १ गते देखी लागु गरीनेछ । सोको लागि गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

११. घर बहाल कर:
गाउकार्यपालिकले घर बहाल कर आवश्यकताअनुसार निर्णय गरी तोक्ने छ ।

१२. विपन्न कर:
गाउकार्यपालिकले विपन्न कर आवश्यकता अनुसार निर्णय गरी तोक्ने छ ।

१३. मालपोत तथा भुमिकर:
भूमिकरको लागि अब्बल र दोयम को लागि प्रति रोपनी रु.१० र सीम र चाहारको लागि प्रति रोपनी रु. ५ को दरले तोकिएको छ।

१४. विधुत कर:
गाउकार्यपालिकले विद्युत कर आवश्यकताअनुसार निर्णय गरी तोक्ने छ ।

१५. हाटबजार व्यवस्थापन कर:
यस सम्बन्धमा अनुसुची ६ मा व्यवस्था गरेबमोजिम कर अशुल उपर गरिनेछ ।
अनुसूची १

गैरकर राजश्वक्र.सं. विवरण/ सिफारिश सिफारिश शुल्क
घर जग्गा नामसारी १००।–
मोही लगत कट्टा २००।–
घर कायम २००।–
छात्रवृत्ति
विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति
अपाङ्ग सिफारिश
अस्थायी बसोबास सिफारिश ज्ञण्ण् १००।–
स्थायी बसोबास सिफारिश १००।–
नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिश १००।–
१० अंगिकृत नागरिकता सिफाशि १००।–
११ आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता सिफारिश ५००।–
१२ आर्थिक अवस्था कमजोर सिफारिश १००।–
१३ विद्युत जडान सिफारिश १००।–
१४ धारा जडान सिफारिश १००।–
१६ दुवै नाम गरेको एकै व्यरिक्त सिफारिश १००।–
१७ फरक जन्म मिति संसोधन सिफारिश १००।–
१८ जग्गा मूल्यांकन सिफारिश १०००।–
१९ व्यवसाय बन्द सिफारिश २००।–
२० व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिश २००।–
२१ व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिश २००।–
२२ कोर्ट फि मिनाहा सिफारिश
२३ नावालक परिचयपत्र सिफारिश १००।–
२४ चौपाया समबन्धि सिफारिश
२५ उद्योग ठाउँसारी सिफारिश २००।–
२६ विद्यालय ठाउँसारी सिफारिश १००।–
२७ आन्तरिक बसाइसराई सिफारिश १००।
२८ विद्यालय सञ्चालन कक्षा वृद्धि सिफारिश १००।–
२९ आन्तरिक बसाइसराई सिफारिश १००।–
३० व्यक्तिगत विवरण सिफारिश १००।–
३१ जग्गा दर्ता सिफारिश १००।–
३२ संरक्षक सिफारिश(व्यक्तिगत/संस्थागत)
३३ नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम २००।–
३४ जिवित संगको नाताकायम १००।–
३५ मृतकसँगको नागा प्रमाणित १००।–
३६ कोठा खोल्ने काम रोहवरमा बस्ने २००।–
३७ निशूल्क/सःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिश
३८ दलित/आदिवासी/जनजाति सिफारिश १००।–
३९ घर बाटो प्रमाणित २००।–
४० संस्था दर्ता सिफारिश २०००।–
४१ सस्ंथा दर्ता नवीकरण १०००।–
४२ चार किल्ला प्रमाणित ५००।–
४३ जन्म मिति प्रमाणित १००।–
४४ विवाह प्रमाणित १००।–
४५ घर पताल प्रमाणित २००।–
४६ कागज मन्जुरीनामा प्रमाणित २००।–
४७ हकवाल हकदार प्रमाणित १००।–
४८ अविवाहित प्रमाणित २००।–
४९ जग्गा धनी पुर्जा हराएको सिफारिश २००।–
५० पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिश १००।–
५१ अंग्रेजी सिफारिश तथा प्रमाणित २००।–
५२ मिलापत्र कागज तथा उजुरी दर्ता ५००।–
५३ जन्म दर्ता १००।–
५४ मृत्यु दर्ता १००।–
५५ बराइसराई जाने आउने १००।–
५६ सम्बन्ध विच्छेद ५००।–
५७ विवाह दर्ता १००।–
५८ मदिरा व्यवसाय सिफारिस (खुद्रा) १०००।–
५९ मदिरा व्यवसाय सिफारिस (थोक) २०००।–
६० वडा सर्जमिन ५००।–
६१ प्लटिङ्ग इजाजत प्रति रोपनी २००० ।–
६२ वनजन्य वस्तुको सिफारिस १५००।–
६३ पर्यटन स्तरीय होटल सिफारिस २०००।–
६४ पेन्सन सिफारिस २००।–
६५ निजी वैंक स्थापना अनुमति सिफारिस ६०००।–
६६ नागरिकता बाहेकको मुचुल्का सिफारिस ५००।–
६७ पटके सिफारिस १००।–

जग्गा रजिष्ट्रेशन पास


ट्रेस नक्सा निर्माण तथा प्रमाणित प्रति कित्ता १००।–
ट्रेस नक्सा प्रमाणित प्रति कित्ता १५०।–
उजुरी निवेदन दस्तुर १००।–
मिला पत्र दस्तुर ३००।–
जग्गा दर्ता वा नामसारी सिफारिस १००।–
राजिनामा, बकसपत्र सिफारिस १००।–
अशंवण्डा सिफारिस १००।–
नाम सच्याई सर्जमिन १००।–
राजिनामा पास सम्वन्धमा
  • गाडी बाटोले छोएको
  • अन्य खेत जग्गा एंव पाखो
  • अमिन खटन दस्तुर प्रति कित्ता

  • १००।–
  • १००।–
  • १०००।–
१० घर नक्सा नामसारी ७००।–

उद्योग नामसारी


उद्योग नामसारी मझौला १५००।–
उद्योग नामसारी सानो १०००।–

चार किल्ला प्रमाणित वैंक तथा अन्य प्रयोजन


अन्य क्षेत्रका लागि पहिलो कित्ता ५००।–
थप प्रति कित्ता २०।–

घर जग्गा मूल्याङकन


१ लाख देखि २० लाख सम्म ५००।–
थप प्रति लाख ५०।–
नक्सा पास किताव २००।–
भरुवा बन्दुक नविकरण ५००।–
आय श्रोत प्रमाणित प्रति लाख प्रति वर्ष १००।–

निजी विद्यालयको कक्षा वृद्धि (अपग्रेड)


निजी विद्यालय संचालन २०००।–
आधारभूत स्तर २५००।–
माध्यमिक स्तर ३०००।–
क्याम्पस/कलेज स्तर ३५००।–
चौपाया निकासी दस्तुर प्रति गोटा १००।–
संघ संस्था, क्लव, इस्टीच्युट, दर्ता सिफारिस १०००।–
संस्था नविकरण प्रति लाख ५००।–

घडेरी प्लटिङ्गमा बाटोको लगत कट्टी


० देखी १ रोपनी सम्म १५००।–
१ देखी २५ रोपनी सम्म २५००।–
२५ देखी ३५ रोपनी भन्दा माथि ५०००।–

नक्सा पास दस्तुर


कच्ची घरको RCC बाहेक एकमुष्ठ २००।–
RCC को लागि (स्थानहरु तोक्ने),
तथा सडक तथा बजार क्षेत्रमा प्रति स्क्वायर फिट प्रति तला
५।–
RCC को लागि प्रति स्क्वायर फिट प्रति तला (अन्य क्षेत्रमा) ३।–
RCC को लागि (स्थानहरु तोक्ने) र सडक तथा बजार क्षेत्रमा
पर्नेको प्रति स्क्वायर फिट प्रति तला निर्माण भईसकेको
१०।–
RCC को लागि प्रति स्क्वायर फिट प्रति तला निर्माण
भईसकेका (अन्य क्षेत्रमा)
५।–

योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता सेवाशुल्क (निजि संस्थाको हकमा)


१ लाख सम्म १५०।–
१ लाख देखि ५ लाख सम्म ७५०।–
६ लाख देखि १० लाख सम्म १५००।–
११ लाख देखि २० लाख सम्म ३०००।–
२१ लाख देखि ३० लाख सम्म ४५००।–
३१ लाख देखि ४० लाख सम्म ६०००।–
४१ लाख देखि ५० लाख सम्म ७५००।–
५१ लाख देखि ६० लाख सम्म ९०००।–
६१ लाख देखि १ करोड सम्म १५०००।–
१० १ करोड देखि १ करोड ५० लाख सम्म २२५००।–
११ १ करोड ५० लाख भन्दा माथि ३००००।–
अनुसूची २

कर राजश्व दर्ता शुल्कक्र.सं. सेवाका प्रकार तथा विवरण आ.व.२०७५/०७६ का लागि स्वीकृत दररेट

घरेलु तथा साना उद्योगको सर्जमिन तथा सिफारिस


ठूला उद्योग सिफारिस ५०००।–
मझौला उद्योग सिफारिस २५००।–
साना तथा घरेलु उद्योग १५००।–
अनुसूची ३

जडीबुटी तथा वन पैदावरक्र.सं. विवरण दररेट
अँलौची ५ प्रति केजी
चिराइतो २ प्रति केजी
अदुवा १ प्रति केजी
सतुवा १०० प्रति केजी
टिम्बुर २ प्रति केजी
बिष ५ प्रति केजी
पाँच औले १ प्रति केजी
पाखन भेद ५ प्रति केजी
ठुलो ओखती ५ प्रति केजी
१० अल्लो ५ प्रति केजी
११ लोक्ता ५ प्रति केजी
१२ लोठ सल्ला ५ प्रति केजीअनुसूची ४

मनोरञ्जन करक्र.सं. विवरण दर्ता शुल्क नवीकरण शुल्क
पुल हाउस तथा अन्य मनोरञ्जन २०००।– १०००।–अनुसूची ५

व्यवसाय करव्यवसायको श्रेणी वर्गिकरण(दर्ता/नवीकरण)

क्र.सं. विवरण क वर्ग ख वर्ग ग वर्गअनुसूची ६

हाटबजार व्यवस्थापन करक्र.सं. विवरण शुल्क कैफियत
१.१) घर भाडामा लिई व्यवसाय गर्ने प्रतिवर्ष
१.२) सार्वजानिक स्थानमा घुम्ती निर्माण गरी व्यवसाय गर्ने प्रति वर्ष
१.३) हप्तामा एकदिन मात्र व्यवसाय गर्ने प्रति वर्ष
१०००।–
३०००।–
१२००।–
नेचावेतघारी लट्टे चौतारी –दक्षिण सिएमसी भवन –उत्तर
केदार स्कुल –पश्चिम पैरे खोला –पूर्वअनुसूची ७

कानुनी मामिलाक्र.सं. विवरण शुल्क
निवेदन दर्ता शुल्क १००।–
मिलापत्र ५००।–
पटके मिलापत्र १०००।–