नेचासल्यान गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरमुलीहरुको विवरणघरमुलीको विवरण खोज्नुहोस

घरमुलीको नाम लिङ्ग ठेगाना फोन नं परिवार संख्या
Milacky Sherpa Female Nechasalyan Jiplai-1 N/A 6
Pasanglamu Sherpa Female Nechasalyan Jiplai-1 9863854299 4
Khada B.Magar Male Nechasalyan Unewbari-1 9824726090 6
Milaki Sherpa Female Nechasalyan Jipli-1 N/A 6
Khada B.Magar Male Nechasalyan Jipli-1 N/A 6
Pasang Lamu Sherpa Female Nechasalyan Jipli-1 N/A 4
Karnima Sherpa Male Ale-1 N/A 3
Angnima Sherpa Male Jipli-1 N/A 4
Lakpa Doma Sherpa Female Jipli-1 N/A 1
Pasang Rinji Sherpa Male Jipli-1 N/A 5
Pasang Diki Sherpa Female Jipli-1 N/A 6
Nimlaki Sherpa Female Jipli-1 N/A 7
Lakpa Sherpa Male Jipli-1 9804718500 4
Sera Sherpa Male Jipli-1 9824774924 3
Mingmar Temba Sherpa Male Jipli-1 9823185390 7
Lakpa Ringi Sherpa Male Ale-1 9805920397 5
Penchiri Sherpa Male Jipli-1 9808805759 9
Ang Pasang Sherpa Male Jipli-1 9813142274 4
Krisna Bahadur Srtha Male Jipli-1 9824775681 6
Suman Srtha Male Jipli-1 9818989137 3
Puspa Raj Srtha Male Jipli-1 9825827555 5
Uma Maya Magar Female Unibon-1 9803242623 8
Lakapa Tanji Sherpa Male Nechasalyan Ala-1 9824775836 6
Ram Laxmi Rai Female Nechasalyan Ousti-1 N/A 5
Lakpa Nura Sherpa Male Nechasalyan Jipil-1 N/A 5
Norja Sherpa Male Nechasalyan Jipli-1 9802340266 9
Lamu Sherpa Female Nechasalyan Jipli-1 N/A 3
Lakpa Tondu Sherpa Male Nechasalyan Jipli-1 N/A 6
Thagambu Sherpa Male Nechasalyan Jipli-1 N/A 14
Ningdiki Sherpa Female Nechasalyan Cagata-1 9808823596 4
Pasang Furi Sherpa Female Necha Salyan Jipli-1 N/A 2
Salamu Sherpa Female Nechasalyan Jipli-1 N/A 2
Sumba Sherpa Male Nechasalyan Jipli-1 N/A 2
Tak B.Pradhan Male Nechasalyan Jipli-1 9825743241 8
Thafinju Sherpa Male Nechasalyan Jipali-1 N/A 5
Dolma Sherpa Female Nechasalyan Bazara-1 9824741914 3
Mingamar Lakpa Sherpa Male Nechasalyan Bazara-1 N/A 3
Man B. Raut Male Nechasalyan Kacopata-1 N/A 14
Futi Sherpa Female Nechasalyan Tarulbari-1 N/A 7
Lopsang Sherpa Male Nechasalyan Kaskura-1 N/A 6
Sombaringi Sherpa Male Nechasalyan Jimber-1 9824726069 7
Pemcharing Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9843620655 3
Nimgsanga Sherpa Male Nechasalyan Jimbir-1 9818715022 7
Nimkili Sherpa Female Nechasalyan Tarulbari-1 N/A 2
Rinima Sherpa Male Nechasalyan Panichur-1 9814750880 7
Pasang Gambu Sherpa Male Nechasalyan Tarulbari-1 N/A 5
Furbachadar Sherpa Male Nechasalyan Jimbir-1 9812146261 6
Nimalakpa Sherpa Male Nechasalyan Jimbir-1 9742092470 6
Lakpanuri Sherpa Male Nechasalyan Jimbir-1 9824776066 8
Mingadoma Sherpa Female Nechasalyan Leplu-1 9843534190 2