नेचासल्यान गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरमुलीहरुको विवरणघरमुलीको विवरण खोज्नुहोस

घरमुलीको नाम लिङ्ग ठेगाना फोन नं परिवार संख्या
Anngawa Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9862951645 4
Angbabu Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9863916510 9
Mingmar Lakpa Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9849841343 6
Mingmar Galja Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9841723288 4
Angmu Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9862204743 5
Lakpakagi Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9849600471 5
Ngawa Jimba Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9817797080 5
Jangbu Sherpa Male Nechasalyan-1 9814732873 5
Kamdawa Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9803638124 5
Nimaringi Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9862865573 5
Chanima Sherpa Male Nechasalyan Lepli-1 9803324718 3
Chonuri Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9827755106 4
Thalakpa Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9827755256 4
Minmar Dawa Shrpa Male Nechasalyan Leplu-1 9815731670 3
Pemsanga Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9819970731 5
Sarki Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9808661478 8
Tundu Sherpa Male Nechasalyan Birkhay-1 9743067254 2
Salakpa Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9849476856 7
Mingmaocha Sherpa Male Nechasalyan Leplu-1 9805920439 8
Pasang Chepa Sherpa Male Kagatye-1 9813805766 8
Pemsang Sherpa Male Kagatye-1 9827755114 5
Pemlakpa Sherpa Male Bajarye-1 N/A 7
Ang Phuri Sherpa Male Bajarye-1 9808805939 7
Norkima Sherpa Female Tarul Barye-1 N/A 4
Nimlakpa Sherpa Male Tarul Barye-1 N/A 7
Rinji Sherpa Male Tarulbarye-1 9810013960 5
Pasang Gombu Sherpa Male Tarul Barye-1 N/A 6
Mingmar Nima Sherpa Male Tarul Barye-1 N/A 6
Chring Tenji Sherpa Male Kaskura-1 N/A 9
Angnima Sherpa Male Kaskura-1 9863844014 7
Pem Phuri Sherpa Male Kaskura-1 9825743438 7
Onchu Sherpa Male Simkharka-1 9803323540 5
Somchoki Sherpa Female Simkharka-1 9803238791 3
Pasang Rinji Sherpa Male Jimbir-1 9741324997 8
Pemdawa Sherpa Male Jimbir-1 9811796692 4
Ang Lakpa Sherpa Male Jimber-1 9843534188 4
Lapchye Sherpa Male Jimbir-1 9843282824 5
Phurngawa Sherpa Male Leplu-1 9842955793 6
Nimlakpa Sherpa Male Leplu-1 9819948496 6
Ang Babu Sherpa Male Leplu-1 N/A 9
Mingmar Dyendi Sherpa Male Leplu-1 9804703587 9
Tenji Sherpa Male Leplu-1 9743055441 8
Nimchhri Sherpa Male Leplu-1 N/A 4
Menmarye Sherpa Male Leplu-1 N/A 3
Phurlakpa Sherpa Male Leplu-1 9817733185 6
Lakpa Rinji Sherpa Male Leplu-1 N/A 2
Mingmar Tenji Sherpa Male Leplu-1 9873888379 5
Pasang Sherpa Male Leplu-1 N/A 1
Pasang Phuri Sherpa Male Leplu-1 9824727949 4
Chholaki Sherpa Female Leplu-1 N/A 2