नेचासल्यान गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरमुलीहरुको विवरणघरमुलीको विवरण खोज्नुहोस

घरमुलीको नाम लिङ्ग ठेगाना फोन नं परिवार संख्या
Hom Prasad Katel Male Nechasalyan, Solukhumbu-3 9815790563 4